De ultime fermeageringskuer

Trije froulju dy’t it skoan dwaan kinne, ferbliuwe yn in welness-sintrum. Se ha dêr in soad jild foar betelle mar no falt benammen it iten tige ôf. Gelokkich hawwe twa fan ’e froulju in metoade fûn om dochs wat lekkers te bemachtigjen. Dat liedt ta in tal grappige sênes.
Flora, ien fan ’e froulju dy’t oars bêst wol in aardich frommeske is, is sa min te brûken troch it bytsje iten dat se kriget, dat se mei elkenien rûzje siket. Oan it ein fan it earste bedriuw stjert se samar.
Esmee, ien fan ’e oare froulju, tinkt oan moard. Neffens de dokter fan it sintrum is it in natuerlike dea. Mar der sit wat net hielendal goed mei dizze dokter.
En wat hat de eigeneres fan it sintrum by de ein?
En is de sjarmante persoanlike trainer wol te fertrouwen?
En de hieltyd wer opdûkende túnman is wol hiel sinister.
As oan it ein fan it tredde bedriuw it twadde slachtoffer falt, stiet fêst dat it in moard is.
Yn it tredde en fjirde bedriuw rint de spanning heech op. Nei in tredde moard slacht de benaudens ta. Benammen as alle telefoanen ûnklear makke binne en de auto ek net mear starte wol. De iene fertrout de oare net mear, elk kin ommers de moardner wêze. In tafallige ûntdekking liedt nei in ferrassende ûntknoping.
In grappich en in spannend stik mei in tal aardige rollen.