In bern foar in bern

De dochter fan in earme man lit har ferliede troch in prins dy’t net doge wol. As sy swier wurdt skeakelt de prins in hekse yn dy’t derfoar soarget dat it berntsje net berne wurdt. As de prins kening wurdt en trout beslút it famke wraak te nimmen. Sy wurdt sels heks en twingt de kening en keninginne om harren berntsje oan har ôf te stean.