De krante is hjoed let

In troud pear wennet op ‘e romte. De frou hat it net mear nei ’t sin en sil fuort gean. Op dat stuit komme der in man en in frou oan ‘e doar, dy ’t fanwege it minne waar dêr oernachtsje moatte. It docht bliken dat de beide lêstneamden in ferhâlding mei elkoar ha en och sa wiis meiinoar binne. De oare moarns beslút de frou dochs werom te gean nei har eigen man.
It troude pear bliuwt mei wat in kater achter…. en de frou begjint wer oer fuortgean.
De man hat oars net te sizzen as dat de krante wer let is…..

En dit is foar dy

Twa froulju dy’t elkoar nei lange jierren wer moetsje, binne gâns ferskillende paden gien. Lys is troud mei Nico, dy ’t gjin wurk hat, it soppet by harren net rom. Klaske fertsjinnet safolle as se wol, want se is grut mei har wurkjouwer.
Nico moetet suver op it selde stuit in âld-kammeraat dy ’t dwaan kin wat er wol.
De oare deis as Nico en Lys 12½ jier troud binne, hat elk foar oar in presintsje. Lys hat in gouden medaljon en dêr hat Nico in gouden keatling by kocht, dat koe er allinne dwaan troch syn gouden horloazje te ferkeapjen. Dan docht bliken dat Lys har medaljon ferkocht hat om foar Nico in gouden keatling by syn horloazje keapje te kinnen…….