Alde doazen

Trije froulju binne de personaazjes yn de nijste komeedzje fan Thomas Verbogt, mei de Fryske titel “Alde doazen”
In ferhaal oer âlder wurde, fitaliteit en wat der fan it libben oerbliuwt as je âlder wurde.
Yn dizze foarstelling draait it om Mimie van der Kwast, dy’t allinnich noch mar mei de parkyt praat. Har hiele libben hat se har weisifere foar har man, dy’t in bekende Fries wie.
No’t hy dea is kinst yn har libben in spjelde fallen hearre. Sa stil is it. Lokkich hat Mimie har suster noch; dat jout noch in bytsje avesaasje. Dan giet de bel. Der stiet in folslein frjemde frou foar de doar. Dizze komt mei in tige opmerklik ferhaal oer de weirekke oare helte, dat as in bom ynslacht…

Hjoed Kristine

Kristine en har freon Filip meitsje har yn harren flat ree om de jierdei fan Kristine te fieren. Se hawwe der noed mei, dat Kristines âldelju aanst ek komme en harren stimpel op it feest drukke sille. Der hinget al yn’t foar in benearjende sfear oer de besite. Oarsaak is dat Kristine wol net wer in jierdei hawwe sil te fieren en dat mem dêr perfoarst oer prate wol en Kristine net. Hjir komt by dat Kristine yn har libben folle mear begryp fûn hat by har heit as by har mem, mar heit begjint stadichoan demint te wurden. Fansels komt it ta in konfrontaasje, mar mem begjint wat te begripen en te akseptearjen fan Kristines wize fan ôfskie nimmen fan it libben. Foar’t se fuortgeane, dûnset Kristine noch ien kear mei heit.