It Crusoë kwartet

Earne healwei de reis, fergiet midden op de Stille Oseaan “De Simmerstream”, it meast lúksueuze cruiseskip fan de wrâld. De oare moarns betiid spiele fjouwer misken oan op in lyts ûnbewenne eilantsje. Sa’t it liket binne sy de iennichste oerlibjenden fan de ramp.

De fraach is no:sille sy ek it ferbliuw op it eilân oerlibje?

De sollisitaasje

Ferskate sollisitanten ha belang by de baan, mar Johan Scholten wol de baan ‘ reservearje’ foar syn eigen frou. Om dat feilich te stellen, brûkt er wol ris net sokke konvinsjonele metoaden mei de sollisitaasjebesites.
Hy kin ommers ek net witte dat er troch dat te dwaan sels wol ris it slachtoffer wurde kin! Wa kriget úteinlik de baan en wa sollisitearret no eins by wa?

De man mei de wite jas

Soe in leek yn steat wêze om psychyske problemen op te lossen? Dat is de ynset fan in weddenskip dy’t Freud, stamheid fan de moderne psychiatry, ôfsletten hat. Mar jo hoege net bang te wêzen dat wy yn hege (geastlike ) sfearen telâne komme, want de leek, yn dit gefal in ferver, wit it gehiel op in ierdsk saaklike manier te relativearjen.

De oppas

De pensjonearre generaal Otto en syn frou sille in jûntsje út. Se ha Jan-Jaap útnoege om op de bern te passen. De generaal twivelt oft Jan-Jaap wol geskikt is foar soks. Mar och, wat kin der eins ek barre op sa’n rêstige jûn yn it stille plakje Breedvliet?

Sinleas

George jout in kursus sinleas geweld yn in kafee. Hy wol de minsken graach útlizze hoe’t se mei dit tema omgean moatte. Hy docht dat oan’e hân fan sketskes, dy’t spile wurde troch profesjonele akteurs. Yn it publyk sitte minsken, dy’t der net folle boadskip oan ha (in aaklike man en frou). Dizze twa jouwe nochal wat tsjingas. Tuskentroch komt de konsjerzje om’e hoeke dy’t graach syn kofje slite wol. Der ûntstiet wriuwing en op it lêst is George der sa mei oan, dat er ien fan de dielnimmers te pakken nimt.

Fêst

Om’t it plysjeburo fan “Breedvliet” mar oer ien sel beskikt, ûntstiet der troch it “zerotolerance”-belied al gau in selletekoart. Dy iene sel komt fol mei finzenen dy’t foar lytse en grutte fergripen ( û.o. stellerij, drugs, moard en brânstifting) oppakt binne. Al gau wurdt it wantrouwen oer en wer grut. Yrritaasje oer it húske, it iten en wat der fierder allegear bart soargje foar koarte, mar ek realistyske opmerkings. De ek ynsluten abbekaat hat ferskeidene ideeën om frij te kommen, mar neat slagget, ek echt útbrekke net.
Dan wurde se op in middei samar ynienen frijlitten. Der wurdt harren ferteld dat se oan in nij tillevyzjeprogramma meiwurke ha, in ‘realityshow’ wêryn ’t harren hiele dwaan en hâlden yn’e sel folge is troch in ferburgen kamera. Se binne poerrazend.
En neffens it lêste nijs op’e radio hearre wy dat de “Breedvlietse Burgers Bende” it plysjeburo yn’e brân stutsen hat.