Libje mei de parasol

Op in mei stikeltried ôfbeakene stik rekreaasjeterrein jouwe har twa pearen en in frij faam del. De maatskippij is alhiel lykskeakele en harren rekreaasjepatroan is krekt as de klean en harren oare gerak: unifoarm.
Dan komt Paddy, in jongfeint, dy’t eefkes frijer is yn syn opfettingen en dat jout panyk.
In geskikte ienakter om wat karikatuerachtichs op’e planken te setten.