Befrijing

Mem ferhuzet nei in âldereinflat. Op in tal doazen en meubels nei is se teplak. De ‘ kringloop’ sil it lêste guod ophelje en der is noch wat lytsguod dat skift wurde moat. Mem en har beide bern sille dat yn ôfwachtsjen fan de ‘ kringloop-manlju’ dwaan. Dan fynt de dochter in brief, dy’t mem nea ferstjoerd hat en dy’t te krijen hat mei mem har hâlden en dragen yn de oarloch. Der blykt noch in soan te wêzen. Dit stik, dat poer geskikt is om sa rûn de betinkings-en befrijingsdagen fan begjin maaie spile te wurden, beljochtet de kant fan de minsken dy’t yn de oarloch foar Dútslân keazen.