Romke en Jeltsje

It is in ferhaal oer leafde en fertriet. In ferhaal oer de leafde ynspirearre op Romeo en Julia
It is in ferhaal oer leafde en fertriet. Oer freonskip, relaasjes en oer famyljeproblemen.
Hiel lang lyn, fier foardat Romke en Jeltsje berne wienen, krige de famylje fan Jeltsje rûzje mei de famylje fan Romke, in echte, fette, mega rûzje! Sa’n rûzje dêr’t de buorlju it jierren letter noch oer ha.
Mar Romke, hoe kin it ek oars, wurdt fereale op Jeltsje. Mar dat mei fansels net, en Romke giet fuort, de wrâld yn.
Troch in fergiftige appel falt Jeltsje yn ’e sliep en se kin allinne mar wekker wurde troch in tút fan Romke. Dêrfoar komt Romke werom, Jeltsje wurdt wekker en se libje noch lang en lokkich.