Hite bliksem

It stik spilet yn de finzenis, op de ofdieling der ’t minsken sitte dy t nei de elektryske stoel (Hite Bliksem) moatte. Der wurde in tal eksekusjes dien, dy t soms net goed geane.
Op in dei komt der in reus fan in fint, dy t fertocht wurdt fan ferkrefting fan en moard op twa lytse famkes. Dizze man (Jan Tabak) hat boppenatuerlike kreften. Pau hat ferskrikkelik lest fan syn pisbuis, Jan Tabak genest him. In plattrape mus libbet wer fierder mei help fan Jan Tabak. It personiel fan de finzenis wol dat Jan de frou fan de direkteur, dy t in tumor yn e holle hat sa grut as in sitroen, ek genest. Mar hoe moat it: Jan mei de finzenis net us en de sike frou kin net yn de fnzenis komme. Op in jun geane se stikem mei Jan nei de frou en se genest. De dei komt dat Jan ek nei Hite Blikse moat. It personiel fan de finzenis wit wol dat Jan unskuldig is, mar wa sil him leauwe? En hy wol sels ek wol dea, hy sjocht en fielt alle wreedheden fan de wrald.

Us Sake, dy kin fytse

Sake hat in bêste hurdfytser west en is no ploechlieder fan in fytsploech. Syn mem is tige grutsk op him, se hat altyd foar goed iten soarge as er wedstriden fytse moast. No’t Armstrong bekend hat dat er doping brûkt hat, wol ien fan syn fytsploech dêr mei Sake in stikje oer skriuwe. No kin Sake ek net langer mear lige.