Kromme teannen

Kees krijt besite fan twa klasgenoaten, dêr’t er de organisaasje fan in skoalfeest mei besprekke wol. De freondinne is fan Surinaamske en de freon is fan Turkske komôf. Kees syn mem (en letter ek syn heit) meitsje gebrûk fan de sitewaasje om harren ‘tolerante’ hâlding tsjinoer allochtoanen merke te litten.