Hertejeie

It stik spilet yn it hotel/ wyldrestaurant “De Moede Hinde”. Elk jier is hjir in wedstriid foar it bêste fleisgerjocht en de de soan, dy’t kok is, docht syn bêst om dizze wedstriid te winnen. Hy is de hiele tiid dwaande mei elandbaltsjes, en letter mei hartehertsjes. Ek ferdwynt der de lêste jierren yn deselde tiid, ien fan de gasten, en dit jier sels twa. Dus de plysje komt del. De gasten dy’t elk jier yn deselde tiid komme, as wannear ’t der ien ferdwynt, binne fansels fertocht.
Mar hawwe dizze gasten it ek dien of hat it te krijen mei de wedstriid?