Groetnis út Vogelenzang

It giet oer fjouwer âlde minsken dy’t stean te wachtsjen oant de rekreaasjeseal iepen giet. Omdat it allegearre wat langer duorret, nimme de yrritaasjes ta. It wurdt wol dúdlik, dat ek yn in âldereintehûs de emoasjes heech op rinne kinne. In ienakter dêr’t in soad om lake wurde kin, dy’t oan ‘e ein grimmitich wurdt, mar it publyk oandien achter litte sil.

Wachtsje op Elsbeth

Yn in ienfâldich fakânsjehúske komme trije susters by elkoar om de fyftichste jierdei fan de âldste suster te fieren. Katja hat der hielendal gjin nocht oan (it liket wol in kringloopwinkel) , foaral omdat har houlik mei Simon ôfrint.
De oerpositive Renate (wat in alderaardichst húske) besiket mei har man om it doch noch gesellich te meitsjen. It is allinne wat lestich om feest te fieren as dyjinge dy’t har jierdei hat, op har wachtsje lit. Te mear omdat dy foar alles soargje soe. De ûnderlinge irritaasjes nimme ta en as Elsbeth dan einliks ferskynt, moat elk tige syn bêst dwaan om der doch noch in leuk wykeintsje fan te meitsjen. De susters binne út elkoar groeid en âld sear komt boppe. Ek de sweagers hawwe, sa docht bliken, ûnferwachte kanten