Kraanfûgels…?

Yn in hotel, oan ‘e râne fan it bosk, stean twa tafels ree foar it moarnsiten. Oan de iene tafel sit in frou te wachtsjen op har man dy’t foar it moarnsiten oan ’t joggen is. Oan de oare tafel sit in man te wachtsjen op syn frou, dy’t nei de kapper is?
De betsjinster oan de tafel fan de frou suggerearret dat har man by syn ‘couling down’ grutte belangstelling foar de froulju hat. De ober oan de tafel fan de man suggerearret dat syn frou, wierskynlik mei grutte belangstelling stiet te sjen nei de mannen har ‘couling down’, wat liket op it balts gedrach fan de Kraanfûgels. Nei lang wachtsjen stappe de beide gasten op. It blykt dat se elkoar kenne. Se beslute om der tegearre in ûnferjitlike dei fan te meitsjen. Mar dat wie net de bedoeling fan de ober en de betsjinster, se bliuwe ferslein efter.