De moarkop fan Bakker Bolstra

In toanielstikje mei ferskes en ferskillende sênes. Bakker Bolstra hat 5 bern, op in dei komt der in pakketsje en der sit in negerjonkje yn ( moarkopke). Moarkopke is stikem yn’e doaze krûpt. De kommant fan de plysje wol him mei ha nei Ljouwert as “gevonden voorwerp”, de brief kinne se net lêze. Dan komt de Afrikaanse gesant del. Hy wol in protte taarten berstelle foar in trouwerij. Bakker Bolstra en famylje en it negerjonkje geane mei it fleantúch nei Afkrika.