Hippy’s yn ‘e hûs

Hylke Jaarsma en syn frou sille mei fakânsje hielendal nei Switzerlân. Om op it hûs en har spullen te passen, hawwe se oan twa jonge minsken de wenning salang ferhierd. As dy lykwols oanlânje, docht bliken dat it in pear hippy’s binne dy’t it hiel oars yn ‘e holle ha as de Jaarsma’s bedoelden.
Dat se steane yn bestân om de hiele reis mar oergean te litten, mar dan komt it út dat de ferhierders har eigen omke- en muoike-sizzers (bern fan Hylke syn broer) binne dy’t mei de ‘oanklaaide grap’ de Jaarsma’s ris foar de kroade ride woene.