De begearige bankrover

Ellen sit te wachtsjen op har man Frans, hy kin elk momint thuskomme. Hy hat nammentlik nei Grins west foar saken. By syn thuskomst docht lykwols bliken dat syn koffer oan e kop ta fol sit mei pikante linzjery en steapels papierjild. It leit foar de han dat Loes, de beste freondinne fan Ellen en ek har mem Tine, konkludearje dat dy altyd sjarmante Frans der wol hiel aparte saakjes op neihalden hat, der yn Grins. Foardat Frans lykwol in logyske ferklearring foar de ynhald fan de koffer jaan kinnen hat, komme der twa net fan echt te underskieden kriminelen by him ynstowen, dy t de koffer as harren eigendom opeaskje en alles besykje om dat foarmekoar te krijen. Frans, Ellen, Loes en Tine moatte alle seilen bysette om oan e ein alles wer yn goede banen te lieden.