Houlik fan in dichter

Baukje is troud mei Eeltsje, in dokter dy’t altyd op ‘e kletter is. Dat sit har dwers en se praat hjir oer mei Joast de dûmny. Joast leit har út dat se troud is mei in ‘Halbertsma’ en dat dat no ien kear in bepaald slach folk is. Boppedat is Eeltsje in dichter en dat makket it ek oars, sa seit Joast. Dit stik is skreaun ta oantinken oan it ferstjerren fan Eeltje Halbersma. Motiven fan dit fragmint binne ûntliend oan de brieven fan Joast Halbertsma en Baukje Fochens.

In ûnferjitlike heit

It ferstjerren fan de 78-jierrige Jisk Marten Dellema besoarget syn neiteam gâns tipelsinnichheden en emoasjes. Wa wie einliks dy wat útstrutsen, skrale, stiltsjes libjende en yn it rêsthûs útdôve man, dy’t troch ien fan syn bern in ûnferjitlike heit neamd wurdt? Wied er yndied de warbere, kloeke sakeman sûnder-wryt-of-slyt dy’t er like en graach wêze woe? Liet er jild nei of wie alles op? Hied er in goede húsfader west of hied er twa froulju de dea yndreaun? Mei dy fragen tiizje syn bern, eigen en oantroud, de dagen foar en nei syn beïerdiging wakker om. Stikje by bytsje losse de riedsels har op en komt in part fan de wierheid oan it ljocht. Der spylje yn dizze lytse, mar roerige famylje-rûnte, neist it fertriet om in stjergefal ek wrange, mar soms gesellige irony en waarme minsklikheid mei.

Der komt in man werom

De famylje Salomon hat in bedriuw. Ine wurket dêr en hat stikem in ferhâlding mei Herman, de ûnderdirekteur. Op in goede dei komt in âld wurknimer werom, Arent Koopmans. Hy hat seis jier yn it konsintraasjekamp sitten en komt no om te freegjen oft hy syn âlde wurk werom krije kin. Op himsels neat oan ‘e hân soenen jo sizze, mar Arent hat seis jier fêstsitten om’t hy joadske minsken fan it fabryk ferret hat. En de famylje Salomon is sels ek joadsk. Soenen se sa’n wurknimmer noch wol hawwe wolle? Hy seit sels dat hy in bekearde SS-er is. Salomon nimt him wer oan. Herman, syn soan, is it hjir net mei net iens en wol sa net langer ûnderdirekteur wêze. Ek sit it Herman dwers dat Arent in âlde flam is fan Ine. Moatte jo altyd haatsjen bliuwe as er wat misdien hat?

Adam’s harnas

It stik spilet yn de haadstêd fan in tinkbyldich Westersk lân, op ‘e keamer fan de prostituee Willy yn it hûs fan mefrou Xanten. In oare, jonge prostituee, Léa, komt yn’e kunde mei dr. Beck. Dizze klant is ûnferwacht ferstoarn op har keamer. Hy blykt de minister-president te wêzen, dy’t hieldtyd mear ûnder druk stie fan linkse opposysje-partijen dy’t poer tsjin de konservative seedklikheidswetten fan Becks partij binne…
In drama oer morele fraachstikken en persoanlike yntegriteit, wêryn’t seksuele fraachstikken in wichtige rol spylje.