Mi-mi, sa as de leafde is

Fjouwer famkes prate nei oer harren fakânsje en meitsje foto’s. De buorman wurdt der fan fertocht dat er harren troch it strewelleguod yn ‘e tún, bestrúnt. Troch it meitsjen fan in foto sille se him trappearje en sa it bewiis leverje. Dan docht bliken, dat ien fan de famkes in relaasje mei buorman hat. Dat makket de ferhâlding tusken de freondinnen der net better op.