Fêste ferhâlding

It echtpear Piter en Hilly is mei fakânsje en kampearret. Hilly is troch in weps stutsen en is op har bril fallen. Dêrom kin se net lêze en ferfeelt har. Se wol no graach oandacht fan Piter. Piter dy’t sit te lêzen hat dêr net folle sin oan. Hilly wol graach in tal saken dy’t har dwaande hâlde kwyt: de tiid, dy’t hurd foarbygiet, it âlder wurden en harren relaasje… Jout Piter noch wol om Har?
KOMMINTAAR:
Dialooch tusken Piter en Hilly. De ien wol lêze en de oare wol oandacht. Dat jout oanlieding ta spanning tusken Hilly en Piter. Der wurde dêrtroch dingen sien, dy’t oars net oant ljocht kommen wiene.

SP