De nije bijrider

Dit stik draait om de jonge garaazje- en rydskoallehâlder Germ Rinkes. Hy hat syn sinnen der op setten om ea noch ris fabryksrider te wurden yn in motor mei sydspan.
Hy wurdt bystien troch syn foarse monteur/ byrider Jilke Balsma, dy’t neffens Germ plak meitsje moat foar in jonge linige keardel.
Dit wurdt de as jonge ferklaaide Marijke Himpel, sûnder dat Rinkes troch hat dat dit in famke is.
Der rinne yn it kantoar fan it pompstasjon noch alderhande figueren, as in negoasjesútelder en in optwingerige fotosjoernaliste, yn en út. De húshâldster, hat lykwols alles goed ûnder kontrôle.
It fuortbestean fan it pompstasjon, falt of stiet mei de oanlis fan in nije dyk, dy’t der úteinlik wol komt. Marijke komt yn it sydspan terjochte en wit Germ syn hert foar har te winnen.

Keamer te hier

Alke Brakman hat A.O.W. krige, mar dêr kinne se einliks net fan rûn komme. Se wolle dêrom in keamer ferhiere. Mar…. sûnder it fan elkoar te witten, dogge se it elk op har eigen wize: hy oan in jonge frou en sy oan in jonge man. It treft dat de iene altyd nachts arbeidet en deis sliept en de oare (de jongfaam) de keamers nachts brûkt.
Mar de moard komt fansels in kear út en dat jout gâns misferstannen en brike sitewaasjes. De jongfaam is nammentlik sekretaresse en lit har foar troude frou trochgean om de baas syn oare helte net al te oergeunstich te meitsjen.
En – hoe kin ’t sa bryk – de faam har mem is tafallich krekt troud met de heit fan de jonge. Dat hat ek de reden west dat se op har sels woene. No’t se mekoar, sûnder fan dy relaasje ôf witten, kennen leare, is it foar harren letter better te fertarren en groeit der linkenoan in pearke út dat by de heit fan de jongfeint yn ‘e saak opnommen wurdt. Typen yn it stik binne: Sienema, in buorman mei in lulk wiif en mefrou Feringa, de frou fan de ‘baas’ fan de jongfaam, dy’t sa oergeunstich is.