De keuken

“De keuken” spilet him of yn de “kelderkeuken” fan in grut restaurant, wêr’t 30 sjefs, servearsters en oar keukenpersoniel stadichoan begjinne mei de tariedingen fan in op te tsjinjen lunsj fan dy dei.
Der bart fansel fan alles rûnom alle personaazjes, mar de reade tried is in frustrearre leafde tusken in jonge Dútske sjef, Peter, en in troude ingelske servearster, Monique.