It swurd út de stien

In fermaaklik aventoer is de famyljefoarstelling ‘It swurd út de stien’, wêryn de skyldknaap Wrat in grutte rol spilet. Wrat wol graach ridder wurde en oan in echt riddertoernooi meidwaan. As Merlyn de tsjoender as hûsûnderwizer op it kastiel komt, ûnderwiist hy net ridder Kay, mar Wrat. Hy nimt him mei yn in wûnderbaarlike wrâld en leart him der lessen oer it libben, mar dat rint net altyd serieus neffens plan. Dan brekt de dei fan it toernooi oan, mar wer is it swurd?