Sprookjes besteane net, mar mearkes wol

Prins Sjarmant siket de leave eigeneresse fan it glêzen skuontsje omdat hy mei har trouwe wol. Mar wol sy ek?