Snie Wytske

Wytske, de haadpersoan yn it mearke, hat in mem mei jildingsdrang. Sa’n Amsterdamsk stedstypke,d at der sa jong mooglik ‘utsjen wol en yn in soad dingen har dochter neidwaan wol. Wytske wurdt der gek fan en wol it hûs ut. Se komt de eks-freon fan in freondinne tsjin, dy’t wol in keamer wit yn in kreakpân-achtig studintehûs. Dêr wenje
sân dwergen, dy’t stik foar stik wat apart binne. Op in stuit krijt de mem troch dat Wytske fuort is. Se giet net nei de plysje mar stapt daliks op de televysje-omrop ôf om Wytske werom te krijen. Se hat blommen en taart mei om it wer goed te meitsjen by har dochter. Dy daget yndie op mar smoart hast yn ‘e taart. Ien fan ‘e dwergen sil har wekker tutsje,dat mislearret mar der is wol in oare prins op ’t wite hynder en by einbeslut libje se noch lang en gelokkich.