De generaasjekloof

Generaasjekonlikt tusken heit (eartiids in ferneamd fuotballer) en de al hast dementearjende beppe, dy’t sa no en dan noch wol goed by de tiid is. De heit hat foaral argewaasje mei syn soan, dy’t tegearre libbet mei in oare jongen. Hy kin syn heit net oan it ferstân bringe dat dat net is om’t de hier sa leech is. Ek de dochter hat it net sa op harren heit. Fierders is der ek noch in plysjeman fan bûtenlânske komôf.
In stik dus oer foaroardielen en by de tiid libjen.