Wat no âld!

Harrie is filosofysk, posityf, grappich, hat dissipline, sjocht der goed út en is al sa’n 40 jier tegearre mei Wil.
Wil is ‘alles of neat’, ympulsyf, boergondysk, sjarmant, ûndogensk.
Behalve as freelance akteur wienen Harrie en Wil ek as duo oan it wurk.
Se spilen yn lytse sealtsjes, op alternative festivals en wienen yn lytse kring aardich bekend. Foar harren gefoel ha se it noait echt makke.
Se binne wat soer wurden mei hieltyd mear lichaamlike en geastlike ûngemakken. No’t se mei pensjoen binne, besykje se it nije libben foarm te jaan, mar dat is dreger as dat se tocht hienen.
Ek yn harren relaasje wurde se hieltyd synysker en grommeliger.
Sa as hast by alle stellen is de kommunikaasje in kombinaasje fan frjemde ynsliten gewoanten, foaroardielen, koades en útspraken.
Soms is der ferfeling en seeën fan tiid, dat soarget dat harren wrâld
stadich feroaret yn it nêst fan twa âlde paradysfûgels.

Amateurs

Sân akteurs krûpe yn de hûd fan de amateurspilers fan Toanielploech Sân. De toanielploech mei einlings repetearje yn de grutte seal fan de skouboarch. Om it nivo omheech te heljen, ha se foar dizze foarstelling in profesjonele regisseur ynhierd. De sfear wurdt oanienwei nerveuzer, der is net folle tiid mear oant de premjêre, de reigsseur wurdt ûngeduldiger, kostúms binne net ôf, der is gjin dekor en wa docht no eins presies wat? En wa sit der hieltyd mei it ljocht te kloatsekjen, wannear komt Joop en wa docht it mei de regisseur en wa net? Allegear fragen dêr’t noch in antwurd op komme moat, foar de jûn fan de premjêre…

De goede dea

De famylje Keller telt trije broers. De âldste is terminaal en hat keazen foar in frijwillich libbensein. De middelste broer, sakeman, blykt hieltyd minder ûnkwetsber as tocht. De jongste is autistysk en toant syn emoasjes pas as hy efter de piano sit. De eksfrou fan de sakeman is ûndertusken de leafde fan de terminale âldste broer wurden. De dochter kin de sels keazen dea fan har heit net oan. De húsdokter, al jierren de hûsfreon fan de famylje, wrakselt mei in grut dilemma.