Laitsje en gûle op’ e merk

Mei humor priizgje de keaplju har guod oan. Foar in bytsje jild is der in soad te keap.
Earlikheid en kollegialiteit steane foarop en njonken harren gewykstens stiet ek minsklikheid. Wannear’t Anita privee-problemen kriget, libje har kollega’s op ‘e merk mei har mei en besykje har op harren eigen wize te helpen.