www.deplof.nl

Troch in televyzjeútstjoering kriget, it doarp Wytsjerk, ynienen grutte bekendheid. Mar de tarin fan toeristen giet net alhiel sûnder swierrichheden. Bouke Sinnema, eigner fan hotel “De Plof”, krijt it sa drok, dat er in sekretaresse yn tsjinst nimme wol. Syn frou Eke, fielt mear foar de oanskaf fan in kompjûter. En dus komt der in kompjûter. No is dejinge dy’t de kompjûter ynstallearjen komt, tafallich in kreas, jong frommeske. Sa krijt Bouke dochs noch in bytsje syn sin. As men der efter komt, dat je op in kompjûter ek allerhanne spultsjes dwaan kinne, dan komme se goed los yn “De Plof”. Mar wa kin der eins goed mei in kompjûter oerwei?