Moardwiif / Atalante

Wat bart der as je yn in lytse mienskip ôfwike fan it ferwachte paad? Der komt in nije ynwenster fan it doarp, se hjit Atalanta. As der, sûnt de komst fan Atalanta, dingen barre dy’t net te ferklearjen binne wize alle fingers al gau yn har rjochting. Mar is dat terjochte? Foar de besikers in moaie gelegenheid om te efterheljen wat it werklike ferhaal is. Wa is no dat Moardwiif?

Hiemhûntsje

Se helje boadskippen en dogge de wosk. Se siede iten, meitsje it hûs skjin en betelje de rekkens. Twa suskes dy’t harren sels opfiede, want harren mem leit op bêd. Al alve moannen en njoggen dagen. Fan de dei ôf dat harren heit mei de auto tsjin ’e beam oan knalde. Boem. Ynienen wie er dea. Mem mist him sa bot dat se net fan ’t bêd komme kin. De suskes betinke healwize fiten om har fan ’t bêd te krijen. Mar wat se ek dogge, it slagget net. Oant der foar it earst sûnt in lang skoft immen op besite komt. In jonge dy’t baarnt fan nijsgjirrigens.