Fan de famylje moatte jo it ha

Op it buten de Ikehof wennet freule Emma mei har dochter Anna. Oant no ta giet alles goed mar dan komt tante ut Nij Seelan op besite. Tante makket elke moanne in leuk bedrach oer nei Emma. Noflik. Mar se hat tante wol wiismakke dat se lokkich troud is en in husfeint hat en in soan. Hoe moat Emma har hjir utrede? Spoeket it echt op de Ikehof?