It jierdeifeestje fan Miss Sophie

In itentjse foar seis persoanen by de âlde ‘Miss Sophie’. Om’t de gasten ferstoarn binne is de âlde butler ferplicht om njonken it servearjen ek de plak fan de oare personaazjes yn te nimmen by it ’toasten’. Sels stomdronken bliuwt er syn bêst dwaan. .