In snoade set

Thomas is mei 65 jier en nei 40 jier trouwe tsjinst troch it bedriuw ûntslein, sûnder oanspraak meitsje te kinnen op in bedriuwspensjoen boppe syn AOW.
Dat lêste stekt him en hy besiket in fyt út te heljen om sadwaande noch in pear sinten yn ‘e wacht te slepen.
Mei help fan in omkesizzer, dy ’t ferpleechster is, wurdt in falle útset foar de direkteur en dy rint der mei iepen eagen yn.
Regele by wet krijt Thomas alle wiken oant syn dea ta in aardoch dofke ekstra.