Jierdei op foarhân

Mem giet efterút. Se is demintearjende. De soan wol har nei in ferpleechhûs ha. De dochter wol har thús hâlde. As broer en suster ta in ôfspraak kaam binne, blykt dat mem sa har eigen spulrigels hat. Hoe slim is it om op it krekte stuit it bêste beslút te nimmen?