Flinters / Nei fiven

Flinters: De relaasje fan Geartsje en Anne rint de lêste jierren stroef. Anne is o sa drok mei har wurk. Se lit gauris merke hoe belangryk har wurk is om’t Geartsje te min nei har harket. Geartsje fielt har tekoart dien om ’t Anne har wurk net serieus nimt. Anne is kostwinner en is jaloersk op de frijheid fan Geartsje. Op in dei moetet Geartsje har earste leafde en tinkt oan dy tiid werom. Doe wie se lokkich en krige in bult omtinken fan Louis. Se idealisearret dy tiid. Louis hat 20 jier lyn in bulte muoite hân mei it loslitten fan Geartsje. Hy is frijgesel bleaun en dat befalt him goed. Geartsje wit net mear wat se wol en wit net mear wat se field nei de moeting mei Louis. Se twivelet oan har lesbysk wêzen. Anne is bang Geartsje te ferliezen. Louis fielt him flaaike troch it omtinken fan Geartsje en lit him driuwe.
Nei fiven: 1fr. en 1 man. De direkteur fan in fersekeringsmaatskippij wol noch eefkes oerwurkje. Syn frou wachtet op him en de wurkster wol it kantoar skjinmeitsje. hoe (ûn)behindere kin hy wurkje?