Eigen wei

As de heit en mem fan Rob en Ellen skiede, wolle de beide bern net by ien fan beiden wenje, mar tegearre op keamers. Nei in skoftsje draait dit út op de nedige problemen, want al bine der ôfspraken makke oangeande alle húshâldlike kerweikes, Rob hâldt him dêr lang net altyd oan. Hy is faak op stap mei syn maat Joep, sadat Ellen foar’t wurk opdraait en dêrom giet se in wike útfanhûs, sadat Rob alles allinne dwaan moat. Dat helpt al en de rollen wurde noch mear omdraaid as Ellen wat ferkearing krijt mei Joep. Dan fielt Rob him bûtensletten en as heit en mem op besite komme, meitsje dy gauris rûzje tegearre, ek dêr hat Rob syn nocht fan. Hy wol nei syn eksamen net daliks studeare, mar earst in jier nei Australië. Joep rekket sa yn’e besnijing fan Rob syn plannen dat er beslút om mei te gean, ek al lit er dêrtroch Ellen sitte. Dy wol net allinne achterbliuwe en giet dan mar wer werom nei har mem ta te wenjen.