Yn ‘e tiis

Trije broers hawwe it elektrysk bedriuw fan harren heit trochset, neidat dy ferstoarn is. Harren sinnen rinne lykwols safolle útinoar dat hja mei rûzje útinoar reitsje, ta grut fertriet fan harren mem.
Twa broers bliuwe yn ‘e âlde saak, de tredde begjint foar himsels en bekonkurrearret de oaren.
Dy beide rêde it nei ferrin fan jierren net op en harren jildsjitter wol allinne noch in kâns jaan as de tredde broer der wer by komt, omdat dy de kapasiteiten en it betrouwen hat.
Op mem har 70ste jierdei beslút de iene broer syn eigen saak der oan te jaan en syn bruorren foar te stellen mei him yn ‘e âlde saak op ‘e nij te begjinnen. Dat nimme de oare beide oan en sa wurdt dizze dei foar allegearre, mar foaral foar mem, in prachtige feestdei.

De swalker

Troch de ekonomyske delgong giet it mei it timmerfabryk fan Jelte fan Dyk net mear sa floarissant. Yn dy snuorje komt syn broer Karel, dy’t lange jierren yn Amearika ferkeard hat, by harren útfanhûs.
No hat Karel eartiids ferkearing hân mei Jelte syn frou Anny, dat botte wolkom is de eardere emigrant dêr no just net. Boppedat leaut Jelte dat syn broer út klearebare earmoede werom kommen is.
By einbeslút docht bliken dat Karel yn ‘e koarte tiid fan syn ferbliuw dêrjinsen hiel wat út ‘e wei set hat. Hy hat soarge dat syn omkesizzer Ate it mei Hylkje, de faam dêr by syn broer, iens wurdt, hy hat de âlderein fan it doarp in biljert beskikt foar de soas, hy hat syn broer it fallyt besparre troch de bank by te springen, sadat dy wer kredyt jaan wol en – last but not least – hy is sa goed by Klas, in freondinne fan Anny, yn ‘e smaak fallen, dat dy mei him nei Amearika giet.

De wûnderdokter

Wouter Zylstra hie de jeften om in betûft snijdokter te wurden, mar de omstannichheden sieten him net mei. Oan ‘e drank, syn frou ferlern en in djip skuldgefoel fan in troch drank mislearre operaasje fan in famke. Hy wennet no yn in doarpke, hâldt allerhande soarten fee en skilderet. Omdat er bytiden ek noch wolris immen helpt dy’t skeel hat, wurdt er wûnderdokter neamd en komt er tagelyk by de echte dokter dêre op in kweanamme te lizzen. Foar syn freonen, en dy hat er by de bult, is syn hûs in stapyn. Sadwaande komme der ek allerhande minsken oer de flier dy’t it stik en syn probleem wat opkleurje moatte.
Behalve Ybeltsje, syn húsgenoate, en syn feint Harke, komme dêr Sytske, in nochal modern klaaid buorfanke, Sake en Sijke, de âlde buorlju, Atsje Bremer, in âld stúdzje-freondinne, dy’t him nei lang sykjen dochs fûn hat en ek de echte dokter, in brimstich man dy’t sadwaande syn pasjinten ôfstjit en Wouter yn ‘e earmen jaget.

Spul om neat

Tamme Veenstra, in túnker, hat syn frou ferlern en rêdt him no mei in húshâldster, dêr’t er net mei oer de wei kin. Syn soan Abe is mei spul ta de doar út rekke omdat er troude mei in stedsfrommes dy’t Tamme net sjen woe. Nynke, syn dochter, wennet yn ‘e hûs en hat stikem ferkearing mei Jelmer, de túnkersfeint fan har heit. De jongelju binne bang dat heit ek op harren omgong tsjin is. As Tamme útlit dat er wol in oare húshâldster ha wol, dan biedt omke Halbe oan om ris om him hinne te sjen. Dy kriget it dan foarelkoar dat soan Abe syn frou Lys by him komt en dat foldocht wakkere skoan, want neist de húshâlding docht se ek de hiele boekhâlding foar Tamme. Dy wol dan hawwe dat Abe – dy’t yntiid syn wyfke efternei reizge is – mar skiede sil en dan mei dizze jonge húshâldster trouwe.
Hawar, elk hat no wol yn ‘e rekken dat as de moard útkomt, heit bliid is dat it Abe syn frou al wie. Hy wol dan fan de saak in firma meitsje en dêr Abe en Jelmer yn opnimme.
Dan doarre Nynke en Jelmer ek mei harren geheim foar ’t ljocht komme en is in ‘happy end’ it beslút fan it stik.