Stik ‘It doarpshûs ticht? Oer myn lyk!’ oanfreegje