Stik ‘Mei de assistinte fan dokter Van der Ploeg’ oanfreegje