Stik ‘De bittere triennen fan Petra von Kant’ oanfreegje