Stik ‘Drop, kroketten en ândere onwinnigens’ oanfreegje