Ear’t de dei ferrûn

It stik spilet him ôf op ien fan de lêste libbensdagen fan Gysbert. Haadpersoan lykwols is net Gysbert, mar Salves. Hy is dan 25 jier en hielmaster op 't Amelân. Dêrhinne "ferbanne" sa't er it sels neamt, nei't er yn Rien, syn earste plak as hielmaster, op in minne namme kommen wie troch syn sûpen ensfh. Hy hat op Amelân in ferhâlding krige mei de moaie Lucia; dy is troud mei in kaptein, mar dat is ien dy't yn alle havens wol wit hoe't er oan syn trekken komme moat. Lucia en Salves binne o sa wiis mei elkoar, mar Lucia is deabenaud foar in skandaal. Salves maalt dêr net om. De goare kaptein hat syn rjochten ferspile. Salves komt dizze jûn let by Lucia. Hy hat in brief fan syn heit krige, dêr't yn stiet dat de âldelju beide siik binne. De pest. Dy waret nei tsien jier wer yn Fryslân om. Hy moat net komme, skriuwt syn heit - hy soe de sykte ek skypje - mar se soene noch sa graach in brief fan him ha wolle. (Salves hat yn gjin tiden wat him hearre litten). It hiele stik giet oer de striid fan Salves: kin er dit ôfdwaan mei in brief (wa seit dat dy noch op tiid komt) of moat hy der hinne; dat is hy eins wol oan harren ferplichte. Tagelyk hâldt er himsels foar dat it gekkewurk is en freegjen om de dea. Al fertellende oer syn jeugd, syn âlden, de dea fan syn suskes en broerke destiids, syn relaasje mei guon eilânbewenners, wurde bepaalde foarfallen yn flashback sênes toand en leart men Salves yn ûnderskate situaasjes kennen. Yn 'e slútsêne krijt Salves in soarte fan fisioen; dan nimt er in beslút. (Yn it boek wurdt noch beskreaun hoe't it ôfrint. Salves giet. Komt yn Boalsert oan as syn mem al fierhinne op stjerren leit. Hat mei syn heit noch in goed petear en helpt him wêr mooglik om de pine te ferlichtsjen. Op 'e dei fan de begraffenis fan syn mem stjert syn heit.) De jûns nei de begraffenis fan Gysbert Japiks ûntdekt soan Salves dat hy de sykte ek hat ...; fjouwer dagen dêrnei makket de "swarte dea" ek oan syn libben in ein). KOMMINTAAR: De reade tried yn dit stik is de moeting tusken de soan fan Gysbert Japiks en syn beminde. It petear tusken dy twa, dêr't úteinlik it "beslút" yn falt om dochs mar sels nei syn âlden te gean, wurdt ûnderbrutsen troch sênes dêr't soan Salves yn toand wurdt mei figueren dy't in rol spile ha yn syn libbensrin. Ek Lucia twingt him ta besinning, no't hy op dit punt fan syn libben belâne is. Dêrby nimt benammen de fertwiveling ta. Yn de dialogen giet it benammen om de tekst en wat dêr achter leit; de uterlike hanneling is minym. De ûnderbrekkingen troch de flashback sênes soargje wol foar ôfwikseling, mar folgje itselde stramyn. Dochs ûntstiet der - tsjin in nijsgjirrige histoaryske achtergûn - in boeiend byld fan de persoanlikheid Salves. It boek fan Terpstra behannelet it lêste healjier fan it libben fan Gysbert Japiks yn Boalsert, dy't yn septimber 1666 stjert oan de pest, in pear dagen nei't syn frou oan de selde sykte stoarn is. Tsien jier earder hie de pest ek taslein yn Fryslân. Doe binne trije fan de fjouwer bern fan Gysbert en syn frou Sijke slachtoffer wurden fan dy "swarte dea". Harren âldste soan Salves bleau as iennichste oer. Ta fertriet fan syn âlden, woe dizze jonge "net doge". As jonge al dwers en ferkeard en yn 't opgroeien sa mooglik noch wylder. Gau opsternaat, in rokkejager en in sûplap. Benammen Gysbert hat it hjir ferskriklik swier mei hân. Sels wie er in oppassend man, skoalmaster, dichter, foarsjonger yn 'e tsjerke. HB

Dit stik oanfreegje
Skriuwer(s): ZEE, Tryntsje van der
Titel: Ear't de dei ferrûn
Skreaun yn: 198?
Utjoen yn: 1984
Te keap: 0
Oersetter:
Oarspr. Titel:
Ynfierdatum: 1996-07-08
Dekor:
Omfang: Net jûnfoljend
Rjochten: Dit stik is útjûn troch de Stuft. As jo it stik spylje wolle moatte jo de boekjes by de Stuft keapje. Ynljochtingen oer de opfieringsrjochten stean yn it boekje.
Tal froulju: 1
Tal manlju: 6