Operaesje Japinga

Spilet by de bruorren yn ‘e keamer yn maeije, kreas húsrie. Dizze knapen, oanrekke troch de nije tiid, wolle ek wolris hwat oars om harren hinne hawwe as de âld húshaldster; hja freegje in jongfaam yn ‘e kost, in typiste fan in berneweinfabryk; mar dat sil mislearje omdat der persé froulike help yn ‘e hûs wêze moat en de âld húshâldster, as hja yn ‘e gaten kriget, hwat de bruorren fan doel binne, fuort rint. Dan kin de kostgonger net komme, dat is har wraak. De bruorren sette alles op alles en witte in omkesizzer oer teheljen foar húshâldster te spyljen, mar dêrmei wurdt de saek noch minder, want dy hat hiel hwat oars yn ’t sin. Nei folle spul en argewaesje moatte de bruorren belies jaan. Hja witte dan dat se har tiid hân ha.