Underdak frege

Hilbrand Lanting is in keurige jongeman. Hij is learaar wiskunde en studearret iverich foar syn doktorstitel. Syn famylje bestiet út twa âlde tantes, Hiltsje en Tine, dy’t in soad fan him hâlde. ’t Is dan ek in freonlike jonge, mar wol in bytsje in harke. Oan de leafde docht er net, tsjinoer froulju is der o sa ferlegen.
As it stik begjint is it jûn en de tantes binne op besite by Hilbrand, sy sille hast wer fuort.
Unferwachte ferskynt syn freon Mark mei in famke, Rykje. Sy mei fan har heit net mei Mark trouwe, is fuort rûn en moat no ûnderdak ha foar de nacht. Mark freget oft Rykje dy nacht by him sliepe kin, hy sil har de oare moarns wer ophelje en net ien hoecht it te witten. Hilbrand kin dit fansels net wegerje.
Hy is der glêd mei oan as hy syn sliepkeamer oan Rykje tasein hat en tante Hiltsje, dy’t de trein mist hat, stiet wer foar de doar en ek by him sliepe wol. Einbeslút sliept hy sels yn ‘e stoel. As Mark de oare moarns fernimt dat tante Hiltsje op ‘e bank sliept hat, giet hy derfan út dat Hilbrand mei Rykje sliept hat en binne de rapen gear.

Frou en faam

Steven Stadema, soan fan in grut skipsbouwer, komt fan praktykwurk út Frankryk wer thús. Sonder dat heit en mem der fan witte, is er dêrjinsen troud mei in française, Monica, in tige ynnimmend jong frommeske, dy’t er meinimt. De omstannichheden op it stuit fan harren oankomst meitsje it Steven onmooglik om mei dizze ferrassing foar ’t ljocht te kommen, sa’t er fan doel west hie. Tafallich komt Monica net tagelyk mei har man ûnder de eagen fan syn âlden en like tafallich sitte dy op ’t selde stuit te wachtsjen op in Frânsk tsjinstfamke dat it arbeidsburo harren tasein hat. Boppedat wolle de Stadema’s, dat Steven him ferseit oan in goede freondinne mei in slompe jild, om heit en de saak út ‘e pine te helpen. Beret en handich lit Monica har de rol fan de nije faam oanplakke, mei alle konsekwinsjes dy’t dat foar de jongelju beide meibringt, oant….
In alderaardichst, fris blijspul, fol koartswyl en romantyk, dat men allinne foar kar nimme moat as men it oer alle boegen goed besette kin.

//Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.

Us stêd

Yn dit stik is foarskreaun dat der gjin dekor is. It sichtbere dekor wurdt troch pantomime en lûden ferfangen. In regisseur stelt de persoanen, de ynwenners fan it Amerikaanske stedsje foar, dy’t allegear op de ien oft oare manear meielkoar yn ferbining steane. It stik hat gjin dramatysk ferhaal, de ynhâld is it deistige libben. Neist de libbene persoanen wurde ek de deaden op it toaniel brocht, dy’t op it libben weromsjogge.
Dizze bysûndere toanielfoarm lit by it publyk de romte foar fantasy en set oan it tinken oer it eigen libben, dat faaks in hiele protte liket op dat fan’e persoanen op it toaniel.