Glêde Jehannes

It stik spilet him ôf yn in útfanhûzers-keamer.
Om fan ferplichte ynwenning ôf te kommen, wurdt in sabeare wichelroederinder yn ‘e earm nommen, dy’t it hiele hûs op ierdstrielen ûndersiket, en dat fansels krekt op it stuit dat in pear jongelju komme om har keamer, dy’t har wakker oanstiet, te besjen.
As it liket dat it plan slagge is, jaget in omke fan ‘e jongelju it spul raar yn ‘e bulten, dêrby stipe fan in tige nijsgjirrige pake- en beppesizzer fan de bewenners……