It doek giet op foar moard

In ploech toanielspilers is dwaande mei in repetysje. Der bart in ûngelok en ien fan de spilers falt dea del. Dan sneuvelje der noch in stik as wat. In oarsaak is net oan te wizen. Pas op it lêst liket it wêrom dúdlik te wurden.

De Opera

It ferhaal fan De Opera spilet him ôf yn Venetië, foar en yn in ta hotel omboude âlde skouboarch. Dêr wurde tariedings makke foar in yn it Turkske Smyrna te spyljen opera. De rike Turk Ali is op syk nei in selskip foar dy opera. Foardat er lykwols arrivearret, is alles al yn rep en roer. Sjongers en sjongeressen, ympressario’s en in tekstskriuwster rûke harren kâns en melde harren mei mar ien doel: it bemachtigjen fan in kontrakt foar dy opera. It artystefolk docht hiel wichtich, de iene achtet him noch better as de oare en se swetse wat ôf oer wat se wol net berikt hawwe. Mar dat is skyn, want se sitte allegearre sûnder wurk en hawwe neat op ’e melis.
As de Turk Ali ferskynt, begjint de striid pas echt en nimt de kompetysjedrang grutte foarmen oan. De artysten wolle allegearre in haadrol, mar lit dy Turk no gjin ferstân fan muzyk hawwe. Ien ding is wol wis: oer frouljusfleis blykt er al te beskikken en dêr liket er him troch liede te litten. Undertusken tsiere de artysten wat ôf. Se helje alles út ’e kast om mar yn ’e geunst fan de Turk te kommen. Al gau rekket de Turk folslein mei de situaasje oan. Hy blykt him net thús te fielen yn de artystewrâld en set yn ’t genyp wer ôf nei Turkije. De artysten bliuwe efter by it hotel, dêr’t de yndrukwekkende einsêne plakfynt.

Kening Wa?

It ferhaal spilet yn in bosk op in iepen romte. De kening fan it bosk is dea. Dit wie in kening sûnder paleis, in deagewoane houthakker. De elfkes en de trollen wolle de baas fan it bosk wurde, se meitsje altyd rûzje….Wa wurdt de baas fan it bosk?

Straf

It ferhaal spilet him ôf yn in fersoargingshûs op’e keamer fan Anton. Anton hat nei syn ferhúzjen gjin wurd mear sein en hat him del jûn yn syn rolstoel. Sa no en dan komt de dochter fan Anton op besite. Se hâldt fan him, mar syn swijsumens en ûnwil om syn hûs te ferkeapjen, spilet har parten. Suster Carla en Sylvia fersoargje him, mar de taak wurdt te swier; der moat ien by komme. Dizze help wurdt Bert, dy’t in taakstraf hat. Bert wurdt folge troch syn reklassearringsamtner. Bert is feroardiele omdat er ien oanriden hat, krekt dêr foar hie der in bankoerfal west in pear strjitten fierder. De dieders binne pakt, mar de bút is net werom fûn en Bert wie de sjauffeur. Bert liket in soarchsume fersoarger te wêzen. Ut skuldgefoel? Binne der oare motiven dy’t in rol spylje? En wa is Wendy? In moai plot, in protte humor en út en troch wat oandwaanlike mominten.

Jeugdherberch “Oer it hekje”

It spilet yn’e hal fan in jeugdherberch. De wc sit hieltyd fertstoppe. Der komme ferskillende gasten dy’t allegearre harren eigenaardichheden ha (hippies, Jehovatsjûge, moslima ensf..)
Der mei nei blowd wurde, mar der wurdt wol wiit fûn…Komyske foarfallen dogge him foar.

Is goed

De âlden fan Noortje wenje yn in moai en grut hûs mar se ha gjin neil om de kont te klauwen. De saak fan Noortje’s heit Winand is faillyt.Winand rekket oan’e drank en Noortje har mem Puk siket mear in strukturele oplossing. Har dochter soe mei Jan-Willem trouwe kinne, syn âlders meitsje mei harren syljacht in wrâldreis en moatte dus wol jild ha. It houlik moat in sukses wurde. Erkan, de klus-Turk is ynhierd om de grutte hal op te knappen, hy sil ek trouwe, mar hy hat syn breid inkeld op in ûndúdlike foto sjoen. Ek Loet, de weddingplanner is ynhierd. Jan-Willem is op it moment suprême smoardronken en der moat dus in oplossing fûn wurde. Erkan nimt it plak yn fan Winand en oarsom. De gefolgen binne minder simpel. Acelya komt oan (de oansteande breid fan Erkan) en sy ferwachtet dat Winand de heit fan har bern wurdt. Fierder docht bliken dat de âlden fan Jan-Willem ek gjin jild ha, Jan-Willem twivelt oan syn ‘natuer’en úteinlik giet it houlik fan Noortje en Jan-Willem ek net troch. Mar in oar houlik liket op kommende wei…

Grutte jonges skrieme net

In stik giet oer it tema bernemishanneling. Lenny wurdt geregeld troch syn heit Guy yn elkoar slein. Syn mem Ethel kin it ek net langer oan en drinkt tefolle. Syn maatsje Brenda, de iennichste dy’t him yn beskerming nimt tsjin it pesten fan de bern yn’e klasse, wurdt troch Guy eigenhandich de doar út set. Lenny besiket mei tsjingeweld de kop der foar te hâlden. Troch de Kinderbescherming wurdt hy ôfskildere as in probleembern.Oant it geweld Lenny tefolle wurdt en hy mei in harsenskodding yn it sikehûs terjochte komt. In stik fol emoasjes en komplekse relaasjes mei oan it ein de fraach oan it publyk, dy’t de rol fan sjuery hat, hoe’t soks oplost wurde moat.
It stik hat in ferrassend ein.

Goede foarnimmens

In gewoane strjitte yn in gewoane buert. Aad hat spul hân mei syn frou Loes en wachtet no op’e bus. Buertbewenners Bea en Henk komme harren hûs út om te sporten, ien fan de goede foarnimmens dy’t se foar dit jier yn’e aginda stean ha. Se ha der trouwens noch folle mear, 37 mar leafst!
Soe it Bea en Henk slagje om it dit jier wol fol te hâlden?

Happy birthday Jellie

Jellie rebellearret tsjin har âlden, foaral tsjin har heit. Dy wol neffens har har hiele libben bepale. Hy bepaalt wol wa’t har freonen binne en hy hat âlderwetske ideeën oer har skoalle-oplieding.
Yn dizze monolooch spilet se, allinne, ferskillende foarfallen út har libben, foaral fan de lêste tiid. Har heit trappearret har as se mei har freon de earste kear op bêd wol, se bedriget har heit, har freon lit har foar in oar famke sitte.
Dochs hat se ien kear sûnder foarbehoedmiddel mei har freon op bêd west, is se no yn ferwachting of net? Se sit oer dy fraach yn op’e jûn fan har jierdei, dy’t se allinne fiere moat. Sil se har mem belje? Hoe sil dy reagearje?

Sinleas

George jout in kursus sinleas geweld yn in kafee. Hy wol de minsken graach útlizze hoe’t se mei dit tema omgean moatte. Hy docht dat oan’e hân fan sketskes, dy’t spile wurde troch profesjonele akteurs. Yn it publyk sitte minsken, dy’t der net folle boadskip oan ha (in aaklike man en frou). Dizze twa jouwe nochal wat tsjingas. Tuskentroch komt de konsjerzje om’e hoeke dy’t graach syn kofje slite wol. Der ûntstiet wriuwing en op it lêst is George der sa mei oan, dat er ien fan de dielnimmers te pakken nimt.

Knippe en knipe

Irene, eigneresse fan in kapsalon makket har soargen omdat de saak net goed rint. Har belangrykste klanten binne Sheila, in prostituee en Berend, de buorman, dy’t homofyl is. Berend hat neat mear om hannen en fielt him oerstallich. Dan komt Sheila mei it plan om de kapsalon út te wreidzjen mei in massaazjestoel. Dat wurket sa goed dat de kapsters hannen tekoart komme. Dêrom moat Berend ynspringe. It liket him neat ta, mar de klanten binne optein, se wolle allegearre troch Berend knipt wurde, sels boargemaster Fokkema. Irene kin it net ferkropje dat de klanten net mear troch har knipt wurde wolle en sint op wraak. Se is lykwols net de iennichste…

Leafde as mûnster

Elyot hat earder mei Amanda troud west, mar dat houlik is op’e non rûn. Altyd rûzje, sels slaan en ek alkoholisme wiene de oarsaken fan de skieding. No is hy op houliksreis mei syn twadde frou, Sibyl. Se binne yn Frankryk bedarre, yn in moai hotel. At er jûns bûten op it terras sit, sjocht er dat Amanda op it terras neist dat fan him sit. Ek sy is foar de twadde kear troud, no mei Victor, en ek op houliksreis, tafallich yn itselde hotel. Se komme der achter dat se eins noch wol gek op elkoar binne en beslute tegearre út te naaien. Der blykt noch wol wat âld sear tusken Elyot en Amanda te sitten dat noch net ferwurke is. Victor en Sybil dy’t harren achternei reizge binne, fine harren fjochtsjend yn de fakânsjeflat fan Amanda yn Paris. Dêr giet it rûzje meitsjen gewoan fierder en ek Victor en Sibyl dogge grif mei. Oan it ein fan it stik naaie Elyot en Amanda wer tegearre út.

De tiid fan myn libben

Gerard is de gasthear op in feestmiel ter eare fan de jierdei fan syn frou Laura. De soannen en harren partners binne ek fan de partij. De sloppe en hitsige Willem, dy’t yn in houlikskrisis sitten hat en de artistyk oanleine Joost mei syn punk kapsterke.
Heit, mem en soannen mei de partners, ze ha allegearre ien mienskiplik ding: se slokke allegearre harren geloksmominten troch sûnder te priuwen. It ferhaal springt fan hjoed de dei hinne en wer nei it ferline.