Ekseem

In skildersbedriuw wurdt foar de fjirde kear frege om de foardoar oer te skilderjen. Foar sa’n heech bedrach mei der doch wol kwaliteit ferwachte wurde. “Kâlde Kak” fynt de jongste skilder en hy nimt op in prachtige wize wraak.

Knyntsjedagen

Marian Thorncraft sjocht út nei har knyntsjedagen mei har man Tyler. Se tinkt dat se dy troch bringe sil yn in romantysk, smûk húske op ‘e romte. Se is noch mar krekt oer de drompel droegen, dan ûntdekt se al, dat dizze filla dêr’t se binne “Graveside Manor” (wat in frjemde namme), wat mei oan ‘e hân is. It spoeket der (fansels), hat allegearre heimsinnige gongen (fansels) en is like gesellich as in flearmûsgrot en leit like fier op ‘e romte as it Sintraal Stasjon. In wurkster dy’t hieltyd ferdwynt, in spoek dat mei in bile swaait en trije studinten dy’t in grap foar Halloween úthelje wolle, Marian hat it der dreech mei. En dan noch dy plysjeman, net al te snoad, dy’t in ûntsnapte psychopaat siket en dizze ûntsnapte psychopaat sels. Al mei al, it wurde “geastige” knyntsjedagen dêr.

Alde doazen

Trije froulju binne de personaazjes yn de nijste komeedzje fan Thomas Verbogt, mei de Fryske titel “Alde doazen”
In ferhaal oer âlder wurde, fitaliteit en wat der fan it libben oerbliuwt as je âlder wurde.
Yn dizze foarstelling draait it om Mimie van der Kwast, dy’t allinnich noch mar mei de parkyt praat. Har hiele libben hat se har weisifere foar har man, dy’t in bekende Fries wie.
No’t hy dea is kinst yn har libben in spjelde fallen hearre. Sa stil is it. Lokkich hat Mimie har suster noch; dat jout noch in bytsje avesaasje. Dan giet de bel. Der stiet in folslein frjemde frou foar de doar. Dizze komt mei in tige opmerklik ferhaal oer de weirekke oare helte, dat as in bom ynslacht…

Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars

It blijspul “Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars”, spilet him ôf yn de ytkeamer fan garaazjebedriuw De Vries. De famylje hat in garaazjebedriuw anneks benzinepomp. Mem Tine besiket der it bêste fan te meitsjen, mar dat falt net altyd ta. Skoanmem hat in appartemintsje mei tagong nei de wenning. Dêr makket se te pas en te ûnpas gebrûk fan. Se hat lêst fan groanyske oanstelleritis, dêr’t soan Sibe har geregeld mei te fiter hat. Heit Joast en syn trouwe, mar tige synyske wurknimmer Hein, liede foar in grut part de garaazje, mei “help” fan Sibe. Dora, (in fekke fan in frommes, dy’t yn skieding leit) wennet sa lang mei har dochter Lysbet, dy’t geastlik sawat trijekwart is, by harren yn. Dit soarget geregeld foar frijwat tûkelteammen. As der in nije monteur oannommen wurde moat, falt de kar op Jannet. Dan slagge by Hein de stoppen troch. Bart, de fertsjintwurdiger (dy’ t suver bern oan hûs is,) en Sibe, sjogge gjin swierrichheden. Krekt oarsom! Betty, in ferfelende klant, hat koartlyn op in staatslot in miljoen wûn. Dêrnei tint se yn útwrydske klean en hat oanstellerich praat. Se beweecht har yn de hegere klassen en komt dêrtroch al gau yn de problemen. Sa’n grut ferskaat fan minsken moat wol liede ta hilaryske tafrielen.

Leave Arthur

De âldere susters Ada en lies wenje noch hieltyd by elkoar yn harren âlderlik hûs. Der is in soad feroare sûnt se jonge wiene. En dan stiet ynienen- nei rom tritich jier – harren nei Afrika emigrearre suster Trude foar de doar. Har man Arthur is stoarn en sy is nei Nederlân werom kommen om de begraffenis te regeljen. Sy wit net dat Ada en Lies harren ferstoarne kat ek nei Arthur neamd hiene.
Stadichoan komme de oantinkens oan earder werom. Oer doe ’t se jong wiene en hoe ’t Arthur yn it libben fan de susters kaam en hoe ’t dat alles feroare.
Foar Trude binne lykwols inkelde dierbere oantinkens oan eartiids út it hûs ferdwûn mar it meast is itselde bleaun.

De Gouden Swipe

De gouden swipe fertelt it ferhaal fan de Fryske boer Douwe, dy’t krekt as syn soan Ate, beseten is fan de draverij. Syn grutte passie giet lykwols ten koste fan syn boerespul. Op in dei kin Douwe net oars as jild liene by syn buorman. Troch op buorman syn avances yn te gean fereffenet Douwe ’s frou Lysbet, de skuld. Ate merkt dat syn mem fuortkwynt en beskuldiget de buorman fan troubrek en sjantaazje. Douwe kiest partij foar de buorman en jout syn soan in fiks wan bruien. Woest keart Ate syn âlderlik hûs de rêch ta. De fete tusken heit en soan wurdt besljuchte op ‘e baan, wêr’t beide fûleindich stride om de begearde Gouden Swipe.

Fort Mustang

Fort Mustang leit middenyn it Yndianegebiet fan de Swartfuotten, de Wytfuotten, de Platfuotten en de Switfuotten. De Yndianestammen grave de striidbile op. Dan wurdt it in kommen en gean dêr op Fort Mustang. Kolonel Mekkie, syn Sineeske betsjinner Liem Po, ferkenner Old Babbels en Luitenant Roberts ha it der mar drok mei. De lêste fan de Switfuot Yndianen, haadman Oef en syn dochter Oefke komme nei Fort Mustang, om de kolonel om syn bemiddeling te freegjen. De Yndianen meitsje har dan op foar de oanfal op Fort Mustang. Se wolle dat haadman Oef oan har útlevere wurdt. Kolonel Mekkie wol hjir neat fan witte. Dan binne de rapen gear…
In western komeedzje, mei in soad aksje, brike sitewaasjes en hiel wat kleurige personaazjes.
In útdaging foar dy feriening, dy’t es wat oars spylje wol, dan in gewoanwei stik. Oef!

Kaviaar mei smartsiis

Troch in ûngelokkich tafal kriget de asosjale famylje Stomp nije buorren. De elitêre famylje de Prael fan Goudenjagt komt neist harren wenjen. Dizze deftige minsken sykje in tydlik ûnderkommen wylst harren nije filla boud wurdt. Hja hiene gjin minder adres treffe kinnen. De spanningen tusken de famyljes rinne heech op. Se helje elkoar it bloed ûnder neilen wei. Der ûntsteane fûle konflikten. En wannear der in net winske leafde opbloeit, is it kermis yn`e hel……

Wolstân en wjirmenbrij

Mei de famylje Beunen is neat mis. It is in folslein normaal gesin. Alhoewol……? Kitty hat har hannen fol mei de karriêre fan har man, in jaloerske freondinne en in dochter mei in nuvere freon. As klapstik begjint beppe`s “ kronkeljende “ hobby ek freeslik út`e hân te rinnen…..

De blost fan Bûtenpost

It stik spilet him ôf efter/ foar it pensjon fan Ruurd Koopmans. Hoewol it him ôf spilet yn
in de simmer,is der noch neat te belibjen wat gasten oanbelanget.It spilet op it terras en der stiet in sitsje en bygelyks ek in houten bank. It spilet him bûten ôf dus fansiden steane miskien sketten
as hekjes. Fierder stiet der in hûnehok op toaniel mei Brutus dêrop. It moat in moaie simmerdeiske
útstrieling ha. It idee is om it trije demintionaal te meitsjen. Dus de beammen die der steane lykje
echt en hingje ek oer. Want oan ien fan de takken komt in boksballe te hingjen
Je kinne op twa plakken opkomme. Troch de efterdoar fan it pensjon as lofts foar troch it sket

Bikiny’s en briedwoarst

Gjin húskeamer of kafee, mar in strân op it poadium. Mei in paviljoen mei terras, in fjoertoer, hjerringkarre, in steger dy`t yn it publyk rint, in stik strân mei dûskabine en in útkykpost yn see. Op it strân is in soad te sjen, te dwaan en te belibjen. Der binne ferskate sinneoanbidders, wêrûnder in dom slachterspantsje en in pittich Dútsk spantsje. Se wurde troch in stoere strânwachter de hiele dei yn`e gaten holden. De steger wurdt faak brûkt troch fiskers om harren angel út te smiten, foar de kok fan it paviljoen om in fûke út te setten, mar it is ek in moaie plakje foar steltsjes dy`t op jacht binne nei romantyk. Op it terras fan it strânpaviljoen wurde de gasten foarsjoen fan bier en briedwoarst. En foar de fiskleafhawwer is der de kapitein mei syn hjerringkarre. Spitich bliuwt it net hieltyd blier en gemoedlik op it strân. Net alle badgasten kinne mei elkoar oerwei en hja reitsje mei elkoar betize yn alderlei frjemde saken. It slachterspantsje kriget it oan`e stok mei de Dútsers en it graven fan in djippe kûle soarget foar tûkelteammen. Lykas de komst fan in nudist. En wêrom kriget de Dútske Rex dochs altyd telefoan? Hoe rint it ôf mei it aventoerlike ferhaal fan de kapitein? Wa is der no fereale op wa? En wa skûlet der efter de driigjende moardner dy`t nachts op de steger te finen is? Is de dieder no yndied pakt troch de kommissaris of hat hy it by it ferkearde ein? Allegear fragen wêrop in andert komme sil yn de ferrassende ûntknoping fan it stik. De nuvere typkes, de ferskate linen yn it ferhaal, de humoristyske sêne`s en de protte werkenbere strânûngemakken meitsje fan dit blijspul in kolderich gehiel. In genot om te spyljen en it publyk de bûsen út skuorre te litten.

Hotel ‘Trije kear rekke’

De trije eks froulju binne in hotel begûn. Dat falt net mei. It binne trije ferskate karakters. Grif as der in jeuzelkont fan in freon omrint dy ’t mear yn ‘e wei rint as helpt. As der in gast komt wêrfan jin de kribels krije en in echtpear dat yn har witebôlewiken sitte binne de misbegripen net mear te tellen yn dit bliere spul.

As de froutsjes fan hûs binne

At Loes en Ester, de frou en de skoanmem fan Frank, der foar in pear dagen op út binne, hat Frank it ryk allinne om syn blind-date Cora te sjen. Hy hat har útnûge dy pear dagen by him te kommen. Dizze moeting wurdt foar him lykwols ien grut rampeplan. De iene nei de oare falt by ‘m binnen, syn buorman en freon Kees, syn heit Maarten en ek Willemien, de freondinne fan syn heit. At Loes en Ester ûnferwachts wer thús komme, brekt der by Frank panyk ut. Dochs wit er de situaasje blykber nei syn hân te setten, mar bringt dêrmei oaren yn in ûnmooglike posysje. Hy hat sels alle gelok fan de wrâld, sa t syn heit regelmjittich seit. Sels at op de ein alles ferkeard driget te gean.

Ik wol gjin oare mem

Bram de Groot docht yn fersekeringen en hy kin noch in oar rayon derby krije. Dan moat er wol troud wêze, want de minsken der’t er de saak fan oernimme sil, binne frijwat konservatyf. En dêr sit de angel by Bram, hy wennet op dit stuit allinne mei syn dochter Desiree. Op ynternet treft er in frou, Christien, dy’t wol tydlik syn frou spylje wol, mar der eins ek fan útgiet dat it tusken har en Bram wat wurde sil. Desiree kin lykwols beslist net mei Christien oer wei en se hellet alles út de kast om fan Christien ôf te kommen. Mar giet se dêrby net in lyts stapke te fier?

De man mei de hippe hoed

De skoarstien fan in miljeufersmoargjende fabryk is read ferve. Ut protest fansels, mar net elkenien is der like wiis mei. De plysjes sykje om de dieder, dy’t by de aksje in hippe helblauwe hoed op hie. Yn it rekreaasjepark Gastfrij Gaasterlan fan frou Toets, is in helblauwe hoed sjoen. Troch Lotte, dy’t as resepsjoniste by de toanbank yn de kantine de administraasje docht. Ien fan de gasten, Lapre, dy’t mei syn frou yn in bungalow tahâldt, wol der mear fan witte. Hy is projektûntwikkelder en hat wol belang by it rekreaasjepark. Tafallich is ek ien fan syn meiwurkers, Gert Bos, mei syn frou as gast yn it park. Hy hat ûnderweis de lease auto fan de saak yn de prak riden. Hy komt tafallich yn de kunde mei de eigner fan de hippe hoed. Hy kriget dy hoed, dy mei hy hâlde. Mar hy wol der wol wer fan ôf. Mar hy wit net, dat syn frou efter syn rech om in ofspraakje hat. Mei immen, dy t in hippe hoed draacht. In jogger wol in steancaravan, dy’t yn it park te keap stiet, oernimme. En dy hat ek ynienen in helblauwe hoed op. Wat der dan allegearre bart, is net te beskriuwen.

De Bugatti Konneksje

Twa bruorren behearre oan ‘e râne fan in ôfgrun in alternatyf kueroard. Se lykje der net frijwillich te sitten. Se fiele harren de finzene fan de eigener, in mysterieuze hear Visser. Dy is nei in oanriding ferdwûn en it liket derop dat hy harren opdroegen hat om it kueroard te behearen. Sy wurde bystien troch de ûngrypbere Charles. Under syn lieding wurdt der foar in helpleas echtpear, dat arrivearret yn in stellen Bugatti, in bizarre ûntfangst taret. Wa’t in nij libben begjinne wol moat in soad ferduorje. Wylst de gasten harren yn in New Age-achtige sfear minskeûntearjende diëten foarskriuwe litte, komme kwestjes as frije wil en bestiet it tafal like ûntkomber as hilarysk oan de oarder. As de bruorren besykje oan harren lot te ûntkommen yn de Bugatti wurde se op it leste momint trappearre. Mar Charles is derfan oerstjûge dat se werom komme en lit se gean. Nei’t der in gangster oankommen is dy’t yn opdracht fan de hear Visser de romrjochte racewein opeaskjen komt, komme de bruorren frjemd genôch werom . Lykwols rekket de kûgel, dy’t de gangster op de bruorren offjurret, himsels en it soe samar kinne dat de bruorren harren frijheid werom fine wylst se harren fatale bestimming temjitte reizgje.

Passy of Pasta

It draait yn dit stik om in grutte tradisjonele famylje fan pastamakkers yn Itaalje. De heit wol syn bedriuw oerdrage oan syn beide soannen. De jongste soan Tomasso wennet yn Rome tegearre mei syn freon, mar de konservative famylje is hjir net fan op ‘e hichte. As syn heit him freget te kommen om mei te wurkjen yn it pastabedriuw, hat hy der net safolle nocht oan. Tomasso beslút om ûnder in famyljediner út de kast te kommen. Hy hopet sa syn ferplichtingen te ûntrinnen. Syn broer Antonio nimt lykwols earst it wurd en bringt Tomasso unferwacht yn in posysje dy’t er no krekt tefoaren komme woe. Der ûntsteane konfrontaasjes tusken de tradisjonele famyljewearden en de opfettings fan oaren.

De famylje Tót

De famylje Tót spilet yn in Hongaarsk berchdoarpke yn de twadde wrâldkriich. Heit Tót is brânwachtkommandant yn in doarp wer noch nea brân west hat. Harren soan Gyula fjochtet oan it front. As in kaptein út it Hongaarske leger, dea te ’n ein, foar fjirtjin dagen op ferlof moat, betinkt de soan dat hy grif by de famylje Tót opknappe sil. As se goed foar de kaptein soargje, komt alles wol goed. De famylje is gau beret, en dogge harren best om it de kaptein op alle fronten nei it sin te meitsjen. Oan alle fratsen en kueren fan de kaptein wurdt foldien yn de hope dat harren soan der baat by hat oan it front. De tragyk fan it stik is dat de famylje alhiel gjin weet hat oer it werklike lot fan harren soan.
Dizze tragikomeedzje fan Istvan Örkény bringt hylaryske scenes weryn de bittere smaak in oanklacht is tsjin machtposysjes, willekeur en slaafske ûnderwerping.
Koartwei: in gefjocht tusken humor en drama.

Wát in teater!

Wat in teater is in toanielstik wêr’t twa stikken troch elkoar hinne spile wurde. In klucht mei in soad gedoch en doarren, mei dêromhinne in tragikomeedzje.
De skitterende klucht stiet op it punt om yn premiêre te gean. Nei dagen fol tsjinslach repetearret de ploech foar de lêste kear, mei mar ien doel: foar middernacht klear wêze mei doarren en de hearring, want dêr draait it hiele stik om…
Nei in pear foarstellingen binne de spanningen heech oprûn. Gelokkich hat it publyk der gjin idee fan dat it achter de skermen net allegear linichjes ferring. Op it toaniel is in protte wille mar achter liket it mear in Griekse trageedzje.