In leafde út Tirol

As Liza nei in skyfakânsje allinne, wer thúskomt, is der neat feroare. Krekt oarsom! De problemen wurde allinne mar grutter. In fereale skylearaar komt har achternei en in húsfreon hat ek grutte plannen mei har. Holpen, no ja ‘holpen’ troch har trouwe help Marga en har bêste freondinne Marian, besyket se oerein te bliuwen mei as gefolch: dolle situaasjes, grutte misferstannen, ellindige foarútsichten en … mei tank oan it begryp fan har hast-eks-man Tony in ‘happy end’.