De tante fan Charly

Twa freonen fan stân, Rogier van Aerdenhout en Charles Weijckerham binne fereale op de famkes Eline en Celine Heemstede. De heit fan de famkes, Olivier Heemstede, hat it net sa op de beide jonges. It ferhaal giet nammentlik ek dat it jild fan de famylje van Aerdenhout der trochhinne jage is troch de heit fan Rogier. As bekend wurdt dat de stienrike tante fan Charles, Donna Lucia d’Alvadorez út Brazilie, widdo wurden is en plannen hat om wer nei Fryslân te kommen grip de beide freonen harren kâns. Se noegje de famkes út om yn de kunde te kommen mei de tante fan Charles. Op it lêste momint komt it berjocht, dat tante net op tiid komme kin. Ynienen is dêr de húsfeint Jacob dy’t op it punt stiet om frij te nimmen foar de generale repetysje fan de operetteferieninig. Se oertsjoegje him fan it belang fan de situaasje. De butler spilet oertsjûgjend, mar dan komt de echte Donna Lucia d’Alvadorez. Hoe sil dit ôfrinne?