Jou my wjukken

Daniël Daréus, in bekende dirigint, moat rêstiger oan dwaan en beslút derom werom te gean nei syn bertedoarp. Gjinien werkend him as it jonkje dat eartiids sa pesten waard. De grutste pester terrorisearret it doarp en mishannelt syn frou Gabriella.
Daniël wurdt dirigint fan it doarpskoar en syn wurkwize makket in protte los ûnder de doarpsbewenners. De dûmnysfrou wurdt iepener en gelokkiger en ûnder in optreden sjongt Gabriella it doarp ta mei it boadskip dat se har eigen libben wer liede wol.
As alles út ‘e han liket te rinnen ferteld Daniël oan it koar wa’t hy echt is: it pestte jonkje fan skoalle.
Hy hat no ôfrekkene mei de spûken út it ferline en ûnder syn lieding stiicht it koar boppe himsels ut. Se wurde talitten ta in grutte ynternasjonale sjongwedstriid yn Eastenryk. Op de dei fan de útfiering kriget Daniël wer in hertoanfal en falt yn de toiletten tsjin in radiator. Wylst hy bliedzjend en helpleas op ‘e grûn leit, heart hy it koar sjongen oer de speakers. It publyk sjongt massaal mei en mei in glimke om ‘e mûle slút Daniël de eagen.

Omke Wanja

Alexander komt mei syn 2e jongere frou Jelena op de sate te wenjen wat syn dochter Sonja en neef Wanja al jierren beheare. Sy ha altyd in grut part fan de opbringst oermakke oan Alexander. De mannen wurde oerstjoer fan de moaie Jelena. It rêstige en oardere libben is kompleet yn ûnstjoer. Elkenien rekket yn ‘e war en ek bloeie der ferlangens op dy’t net realistysk blike. Elk besiket efter syn ferlangens oan te gean en sûnder dat se it sels yn ‘e gaten ha, reitsje se hieltyd mear fertize yn de ûnmooglikheid der fan.
As Alexander mei it foarstel komt om de sate te ferkeapjen binne de rapen gear en giet Wanja troch it lint. Jelena en Alexander geane fuort, alles komt wer yn ‘e rêst. In yllúzje earmer besiket elk de tried fan it eardere libben wer op te pakken.

It swurd út de stien

In fermaaklik aventoer is de famyljefoarstelling ‘It swurd út de stien’, wêryn de skyldknaap Wrat in grutte rol spilet. Wrat wol graach ridder wurde en oan in echt riddertoernooi meidwaan. As Merlyn de tsjoender as hûsûnderwizer op it kastiel komt, ûnderwiist hy net ridder Kay, mar Wrat. Hy nimt him mei yn in wûnderbaarlike wrâld en leart him der lessen oer it libben, mar dat rint net altyd serieus neffens plan. Dan brekt de dei fan it toernooi oan, mar wer is it swurd?

De tante fan Charly

Twa freonen fan stân, Rogier van Aerdenhout en Charles Weijckerham binne fereale op de famkes Eline en Celine Heemstede. De heit fan de famkes, Olivier Heemstede, hat it net sa op de beide jonges. It ferhaal giet nammentlik ek dat it jild fan de famylje van Aerdenhout der trochhinne jage is troch de heit fan Rogier. As bekend wurdt dat de stienrike tante fan Charles, Donna Lucia d’Alvadorez út Brazilie, widdo wurden is en plannen hat om wer nei Fryslân te kommen grip de beide freonen harren kâns. Se noegje de famkes út om yn de kunde te kommen mei de tante fan Charles. Op it lêste momint komt it berjocht, dat tante net op tiid komme kin. Ynienen is dêr de húsfeint Jacob dy’t op it punt stiet om frij te nimmen foar de generale repetysje fan de operetteferieninig. Se oertsjoegje him fan it belang fan de situaasje. De butler spilet oertsjûgjend, mar dan komt de echte Donna Lucia d’Alvadorez. Hoe sil dit ôfrinne?

De eagen fan in Aylva

Beppe Anna hat jierren lyn alle kontakt ferbrutsen mei har soan Wigle, omdat hy net foldie oan it byld dat Anna fan in Aylva hie.
No stiet syn soan Alef, Anna har beppesizzer dus, by har foar de doar.
Hy wol wraak nimme op wat syn heit oandien is en hy wol beppe har jild.
Mar dat jild is der allinne as beppe ferstoarn is. Alef is de iennichste neibesteande.
Beppe Anna daget Alef út om har te fermoardzjen.
Hy kriget 24 oeren de tiid en moat wat aparts betinke.
Beppe en Alef hat noch in soad te bepraten, mar de klok tikket troch… in ferrassend ein.

Gouden hantsjes

It ferhaal giet oer Louis, in rike pensjonearre sakeman mei in noas foar froulju. Troch de froulju is Louis sa ryk wurden. Dan komt er ûnferwacht allinne te stean as syn folle jongere frou Emma – wêr’t er hiel gelokkich mei is – ynienen stjert. Oan har stjerbêd moat er Emma belove dat er nei har dea wer gelokkich wurdt. It blykt in belofte, wêr’t er net ûnder út komme kin en wêryn’t 5 froulju in wichtige rol spylje. De dames dogge harren uterste bêst om him te treasten: in rike man allinne litst fansels net samar rinne!

De oppas

De pensjonearre generaal Otto en syn frou sille in jûntsje út. Se ha Jan-Jaap útnoege om op de bern te passen. De generaal twivelt oft Jan-Jaap wol geskikt is foar soks. Mar och, wat kin der eins ek barre op sa’n rêstige jûn yn it stille plakje Breedvliet?

Brutsen iis

It spilet him ôf op it dek fan de ‘Maria Stuart’, in lúks cruiseskip mei foaral bejaarde minsken dy’t allinne binne. Elk hat sa syn eigen reden om ûnderdiel te wêzen fan it komfortabele driuwende bejaardehûs. Dochs wurdt der wol in protte lake en as it iis ien kear brutsen is, leit sels de romantyk op de loer. Der wurdt dronken, dûnse en songen, mar efter de fasade fan it ‘dolce far niente’ ferskûlet him ek de tiidgeast dy’t it âlder wurden net altyd like maklik ferrinne lit. ‘Brutsen iis’ is in echte komeedzje mei in protte humor en oandwaanlike mominten.

De memmesankjes

De memmesankjes giet oer mislik wêze ast yn ferwachting bist, oer ynknippe en útskuorre, oer seare boarsten en blubberbúken en nachten dy’t wreed fersteurd wurde troch it skriemen fan de poppe. Mar de memmesankjes giet ek oer ymprovisaasjetalint en fereale wêze op jins eigen bern. In stik wat elk tinken docht oan himsels, de oare helte, kunde of famylje .

Nachtflinter

Nei de skieding fan har âlden komme Lara en har mem yn in lyts flatsje yn’ e stêd te wenjen. Lara is net gelokkich; se mist har heit en mei har mem kin se it net sa goed fine. Se krijt wat freonen op skoalle, mar as de populêrste famkes ynteresse yn har toane, docht se alles om der by te hearren. Se rekket hieltyd mear ferstringele yn de wrâld fan drugs, drank en stellerij. Har mem docht wakker har bêst om Lara wer op it goede paad te krijen, mar it is om’ e nocht. Lara tinkt gelokkich te wêzen oant har “freondinnen”har wer falle litte en Lara harsels letterlik ferliest.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.

Bliid dat ik dy sjoch

1. Wa past op’ e hinnen?
Der stiet ien fan de postkoadelotterij foar de doar mei blommen. De frou tinkt dat se in priis wûn ha, mar de man wit wol better.
2. Dokter Strauss yn’ e stress
In dokter hat it fleanende drok as frou Feitsma ynienen foar him stiet. Der komme hieltyd telefoantsjes en dan moat er frou Feitsma ek noch ûndersykje. As er wat ûntdekt, doart er it hast net te fertellen.
3. In lyk út ‘ e liken
In toanielploech komt byinoar op te repetearjen. De spilers ha allegearre harren eigen beslommeringen. Der komt ek noch in ûnferwachte gast.
4. Bliid dat ik dy sjoch
In man en in frou komme inoar nei 20 jier wer tsjin yn de wachtkeamer fan de toskedokter. Earst binne se bliid om inoar wer te sjen, mar dan moat der dochs noch wat útpraat wurde.

Heksesop en toverbrij

By it kampfjoer sitte bern. Sterke ferhalen wurde ferteld oer boskdúvels en oare spannende dingen. De iene helte fan de bern is bang, de oare net (sizze se) Dan geane se yn de tinte. Dêrnei komme de heksen op it toaniel. Se binne lilk omdat harren plakje yn it bosk ynnaam is troch bern. Se betsjoene de bern en dy sliepe sa djip dat se nergens wekker fan wurde kinne. Utsein Anna, dy sliept net. Dan komt der in Ingelske professor en der komme heksejagers dy’t de heksen wer pakke sille. De heksen naaie út, mar komme letter wer. Dan hat Anna al in plan makke om alles te rêden en dat slagget fansels ek

Tom, Dick en Harm

Tom en syn frou Linda binne fan doel om in poppe te adoptearjen. Syn broers, Dick en Harm wolle him der graach by helpe, mar meastal fan de wâl yn’e sleat. Om in goede yndruk te meitsjen op de dame fan it adopsjeburo besykje se dy geunstich te beynfloedzjen, mar dit rint algeduerigen út’ e hân. Dick hat doazen mei sigaretten en konjak yn’e hûs smokkele, boppedat hat Harm út it mortuarium fan it Grinzer sikehûs in yn stikken hakt lyk yn de tún ferstoppe, dêr hat er spesjale plannen mei. De dame fan it adopsjeburo is folslein ferbjustere en de flechtlingen út Kosovo kinne de saak ek net ferbetterje. As dan ek noch de wykplysje lâns komt is de boel hielendal yn’e bulten. Tom moat prate dat it sta seit, om him oeral út te ligen. Op it lêst is it hast net mear te oersjen, mar de master fan de klucht fynt wol in oplossing. In typyske Ingelske klucht fan de Cooney’s!

De foksejacht

Volpone is de readhierrige rike skevel dy’t yn de tiid fan de Ynkwisysje yn Venetie wennet mei syn miswoeksen dochter Nana, syn kwea-aardige tsjinner Mosca en syn bysliep Catarina. Troch syn rykdom wit er altyd de mazen fan de wetten fan Steat en stêd te finen ta jaloerskens fan Voltore, Corvino en Corbaccio. As Volpone harren ien foar ien, fia Mosca witte lit dat syn lêste oere tichteby is en dat hy harren wol betinke wol yn syn testamint, binne dy trije gau beret om de bút binnen te heljen. Dan ûntwikkelt him in spul fan list en bedroch, habsucht en begearte en de ôfrin is, dat net ien dat kriget, dêr’t er op hope en rekkene hie..Foar Volpone en Nana wurdt it úteinlik in drama, foar Mosca en Catarina liket it better te betearen.

Keamer ferkeard

Twa houliksfeestjes tagelyk yn in hotel. Nei ôfrin sitte de twa breidspearkes tegearre noch even oan’e bar en nimme noch ien as beslút. Dat rint sa slim út’e hân dat de obers de pearkes nei harren keamers bringe moatte. By fersin lizze se ien fan de breiden by de ferkearde brêgeman. De oare moarns jout dy brêgeman syn keamerkaai oan de ober om’t er de rest fan’e moarn net steurd wurde wol. Hy wol no syn houliksnacht noch wier meitse. As er “syn frou” einliks wekker krigen hat, krije se beide de skrik fan harren libben….

In panter út Birma

Dizze swarte komeedzje giet oer de driuwfearen fan trije folslein ferskillende steltsjes. Johan is gek op feiten, data en sifers. Sa hâldt er him oerein yn in maatskippij, dy’t him stadich ûntglipt. Hy is troud mei Els, dy’t kontrôle oer har libben hâldt troch har te ferdjipjen yn alternative saken. Se ha in reuny mei freonen; de rike “selfmademan” Laurens, dy’t altyd oeral de blits meitsje wol, mar dy’t geregeld syn frou fernedert. En dan is der Hugo, de opfokte sportfanaat. Troud mei Annet, dy’t der in obsjesje fan makket om har oertallige kilo’s kwyt te reitsjen. It wurdt in jûn om nea te ferjitten…

Kofje of tee?

Frou Koops wurdt in bytsje demint en wennet yn in fersoargingshûs. Dêr slyt se de lêste dagen fan har libben. Famylje komt net mear op besite en freonen makket se ek net sa gau mear. Se slút wol freonskip mei de nije ferpleger Frank. Frou Koops en Frank binne it wakker iens en kinne goed mei inoar. Carmen is aktiviteitenbegeliedster, se sjocht der út as in folgroeide podde en hâldt en draacht har as in diva. Se krûpt Frank wol hiel bot op’e lije side. En wêrom is direkteur Richard sa senuweftich yn’e kantine fan it personiel? Wylst frou Koops har testamint opmakket mei de notaris, set it personiel alles op alles om har kapitaal yn hannen te krijen. Moardkomplotten wurde makke, bûnsgenoatskippen wurden sletten en ferbrutsen en in leafde dy’t net beantwurde wurdt soarget foar in soad skea. In komyske skriller mei in ûnferwacht ein.

Drokte op it buro

Tryn van Dam is fermoarde. Der wurde troch ynspekteur De Bonk en syn adjudant Switser in stik as wat minsken ûnderfrege dy’t wat mei de moard te meitsjen ha. Tusken de ferhoarsênes troch in stik as wat baaljesênes, wêr’t Joke de Bruin soarget dat alles op it plysjeburo, nettsjinsteande alle drokte, optimaal draait. De fertochten binne Sibyl en Karel Kwelder (de neiste buorlju), mefrou Dorgerloo (in oerbuorfrou dy’t geastlik wat yn’e war is) en Marie van Dam, suster fan it slachtoffer. Uteinlik blykt de ynspekteur sels de dieder, wêr’t er sels neat mear fan wit. Hy is geastlik siik, sa sil oan it ein bliken dwaan. Hy fermoardet Tryn, omdat se him tinken docht oan syn ferstoarne frou, dy’t him faak narre. Yn syn gedachten libben syn frou -by riten – lykwols noch altyd.