De Krytsirkel

In ûnskuldich tsjinstfamke kriget per ûngelok de baby fan har, foar de oarloch flechten, bazinne yn hannen. Sy giet op reis op syk nei ûnderdak foar har en de baby yn dizze gefaarlike tiden. Mar de oarloch giet foarby en har bazinne wol de baby werom. Yn in bizar en grillich proses, fierd troch de dronken rjochter Azdak wurdt der úteinlik in beslissing nommen. Wa komt it bern rjochtmjittich ta?